Disclamer

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN


Heldens Springkussens.nl

Artikel 1. Object van deze overeenkomst.
Deze voorwaarden hebben betrekking op de verhuur van de in de overeenkomst genoemde goederen, met de daarbij vermelde accessoires welke is gesloten tussen enerzijnds Piet Heldens , statutair gevestigd te Koningslust, hierna te noemen verhuurder en anderszijds een in de overeenkomst met name genoemde natuurlijke- of rechtspersoon, verder te noemen huurder.

Artikel 2. Kredietwaardigheid.
Elke met de verhuurder aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat de verhuurder van voldoende kredietwaardigheid van de huurder zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling.